ඉහළින් ඉගිලෙන රෑනේ

ඩිජිටල් අධ්‍යාපන අවකාශය සත්මා

Online education enables the teacher and the student to set their own learning pace, and there’s the added flexibility of setting a schedule that fits everyone’s agenda. As a result, using an online educational platform allows for a better balance of work and studies, so there’s no need to give anything up.

ප්‍රථමයන් තනන ප්‍රමුඛයා සත්මා

2011 වර්ෂයේ ආරම්භ වූ සත්මා ආයතනය මේ වන විට පුලතිසි පුරවරයේ ප්‍රමුඛතම අධ්‍යාපන ආයතනය බවට ඉතා කෙටි කාලයකදී පත්ව ඇත. දිවයිනේ සිටින ප්‍රවීණ, දක්ෂ හා දිනෙන් දින යාවත් කල්වන ගුරු මඩුල්ලක් සත්මා ආයතනය සතුය. ඔවුන් වසර
ගණනාවක් පුරා දස දහස් සංඛ්‍යාත ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ගුරුහරුකම් දෙමින් ඉංජිනේරුවන්,වෛද්‍යවරුවන්, කළමණාකරුවන්, ගණකාධිකාරවරුන්, නීතිවේදින් ඇතුළු සියළු වෘත්තිකයන් බිහි කර ඇත. 

+
Instructors
+
Students
+
Courses

පුලතිසි පුර ජනප්‍රියම ඇදුරු මඩුල්ල සමගින් ඩිජිටල් අධ්‍යාපනය

පුලතිසිපුර දක්ෂතම ඇදුරු මඩුල්ලක් එකම ස්ථානයකට
එකතු වන ප්‍රථම හා ඓතිහාසික අවස්ථාවව මෙය වේ. දරුවන්ට ආරක්ෂාව සහිතව,
පහසුකම් සහිතව, විනයගරුක පරිසරයක් තුළ අධ්‍යාපනය ලබා දිය හැකි සියළු
පහසුකම් සහිත ආයතනයක් ලෙස ගොඩ නැගී ඇත.

WE ARE SATHMA

ලියාපදිංචි සහ මුදල් ගෙවිම් සිදු කරන්නේ කෙසේද?

Play Video

ONLINE පංතිය සදහා ලියාපදිංචිය, නිබන්ධන ලබා ගැනීම සහ ආයතන ගාස්තු ගෙවීම

මෙය ආකාර තුනකට සිදු කළ හැකිය.

 1. ආයතනයට පැමිණ අදාල පංති සදහා ගාස්තු ගෙවීමෙන් පසු ලියාපදිංචි වී නිබන්ධන ලබා ගැනීම සහ පරිශීලක නාමය (user name) සහ මුරපදය (password) ලබා ගෙන නියමිත කාල සටහනට අනුව දේශන වලට සම්බන්ධ වීම.(මෙහිදී අදාල සෑම විෂයකම පංති ගාස්තුවෙන් රු 100/= ක් අඩු කෙරේ)
 2. බැංකුවට මුදල් ගෙවා අදාල විෂයන් සදහන් කර, රිසිට් පත , නම, දුරකථන අංකය සහ නිබන්ධන එවිය යුතු ලිපිනය 077 9822859 දුරකථන අංකයට whatsapp මගින් එවීමෙන් පසු ආයතනය මගින් ලියාපදිංචි කර ඔබගේ දුරකථනයට ලබා දෙන පරිශීලක නාමය (user name)  සහ මුරපදය (password) භාවිතා කර නියමිත කාල සටහනට අනුව දේශන වලට සම්බන්ධ වීම. නිබන්ධන තැපැල් මගින් හෝ කූරියර් මගින් එවීම සිදු කෙරේ. පහත බැංකු මගින් මුදල් ගෙවිය හැකිය.

 

 • ලංකා බැංකුව –
  • account number – 76710575
  • E.M.N.G.GAYAN LOKU BANDARA
 • සම්පත් බැංකුව –
  • account number -103814022555
  • SATHMA USAS  ADYAPANA  AYATHNYA
 1. ආයතනයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දී අදාල විෂයන් සදහන් කළ පසු ආයතනයේ නියෝජිතයකු සදහන් කරන ඔබේ නිවසට ආසන්න ප්‍රධාන මාර්ගයට පැමිණ අදාල පංති සදහා ගාස්තු ගෙවීමෙන් පසු ලියාපදිංචි වී, නිබන්ධන ලබා ගැනීම සහ පරිශීලක නාමය (user name) සහ මුරපදය (password) ලබා ගෙන නියමිත කාල සටහනට අනුව දේශන වලට සම්බන්ධ වීම.

Get in touch

Location

Sathma Higher Education Institute Hospital Junction, Polonnaruwa

Contact Us

Phone : 0713021395 | 0272227722

Email : gimsara.sathma@gmail.com

Our Hours

MON-FRI 09:00 – 19:00

SAT-SUN 10:00 – 14:00